Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
 • Dożynki 2019

  W dniach 7-8 września 2019 r. odbyły się gminno-parafialne dożynki w gminie Pomiechówek.

  Czytaj więcej
 • Czyn społeczny

  Wspólna praca w pocie i znoju, połączyła pokolenia by jak za lat minionej epoki budować swoją Ojczyznę.

  Czytaj więcej
 • Wólka w Łazienkach Królewskich

  W dniu 23.07.2017 roku mieszkańcy Wólki Kikolskiej oraz Zapiecek wybrali się na wycieczkę do Warszawy. W programie był koncert Chopinowski pod pomnikiem Chopina w Łazienkach Królewskich ...

  Czytaj więcej
 • Wólka w XIX w.

  Pan Wiesław Milewski, który pochodzi z Wólki Kikolskiej nadesłał fotokopie dokumentów swoich przodków z XIX w. i opowiedział ich historię.

  Czytaj więcej
 • Wólka sprzed lat

  Jeśli posiadasz stare fotografie przedstawiajace Wólkę z dawnych lat prześlij je. Posłużą one do stworzenia unikalnej galerii, dzieki której będziemy mogli zatrzymać czas z tamtych lat.

  Czytaj więcej
 • IV Wólczyński Spływ Kajakowy 2017

  "Ach jak przyjemnie kołysać się wśród fal" chciałoby się śpiewać. IV Wólczyński Spływ Kajakowy można uznać za udany i przechodzi powoli do historii. Pogoda dopisała, kajakarze również...

  Czytaj więcej
Dzisiaj jest: 27 Maj 2024    |    Imieniny obchodzą: Juliusz, Magdalena, Jan

ksiazka pomiechowekm     W dniu 11 grudnia 2015 odbyła się uroczysta premiera książki "Osiem wieków w dolinie Wkry. Pomiechowo i Pomiechówek zarys dziejów" autorstwa dra Piotra Oleńczaka. Książkę można nabyć w Centrum Integracji Społecznej w Pomiechówku (budynek przedszkola) w cenie 25 zł. Dzięki uprzejmości autora, możemy zamieścić fragment książki opisujący dzieje Wólki:

metrykam      Pan Wiesław Milewski, który pochodzi z Wólki Kikolskiej nadesłał fotokopie dokumentów swoich przodków z XIX w. i opowiedział ich historię. Jest tu miedzy innymi metryka ślubu z 1816 rok czy akt urodzenia z 1817. Co ciekawe była różna pisownia naszej miejscowości, pojawia się zapis - Wulka Kykolska.

Sołtys wsi Wólka Kikolska
Marcin Ruciński

Rada sołecka

Marcin Ruciński - Przewodniczący Rady sołeckiej,
Kazimierz Kostewicz,
Artur Kuczera,
Paweł Błoński,
Wioletta Osińska,
Stefan Kostewicz.

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Ogół mieszkańców miejscowości Wólka Kikolska tworzy samorząd mieszkańców sołectwa Wólka Kikolska
2. Nazwa sołectwa brzmi: Sołectwo Wólka Kikolska

§ 2.

1. Sołectwo Wólka Kikolska jest jednostką pomocniczą Gminy Pomiechówek.
2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
a) ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2001 r. Nr 142, poz.1591 – z późn. zm.)
b) Statutu Gminy Pomiechówek
c) niniejszego statutu

§ 3.

Sołectwo Wólka Kikolska obejmuje swoim obszarem działania, miejscowość Wólka Kikolska

§ 4.

Sołectwo tworzy Rada Gminy w drodze uchwały z inicjatywy własnej, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z inicjatywy mieszkańców.

 

II. Zakres działania, cele i zadania sołectwa

§ 5.

1. Sołectwo wykonuje wszelkie zadania publiczne na obszarze swego działania, nie zastrzeżone ustawami do kompetencji rady gminy.
2. Celem sołectwa jest podejmowanie działań na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców sołectwa.
3. Do zadań sołectwa należą wszystkie sprawy istotne dla jego mieszkańców, w szczególności:
a) udział mieszkańców w rozpatrywaniu spraw istotnych dla prawidłowego działania sołectwa, w tym opiniowanie spraw należących do zakresu działania sołectwa, uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych projektów uchwał rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa oraz współpraca w zakresie organizacji spotkań z mieszkańcami
b) gospodarowanie w sposób właściwy mieniem gminnym, o ile zostało ono przekazane
c) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania w zakresie pomocy społecznej, utrzymania porządku, upowszechniania sportu, kultury i edukacji

 

III. Organy sołectwa

§ 6.

1. Organami sołectwa są:
a) zebranie wiejskie
b) sołtys
c) rada sołecka

§ 7.

1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie.
2. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa na stałe w nim zamieszkujący i posiadający czynne prawo wyborcze
3. Zebranie wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do sołectwa. Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należy:
a) wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz ich odwołanie
b) ustalenie liczby rady sołeckiej na kadencję
c) dokonywanie okresowych ocen pracy sołtysa i rady sołeckiej
d) wyrażanie stanowiska oraz opinii w sprawach określonych przepisami prawa
e) określenie zasad korzystania z mienia gminnego, o ile mienie zostało przekazane sołectwu

§ 8.

1. Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys.
2. Do zakresu praw i obowiązków sołtysa należy:
a) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz
b) kierowanie realizacją uchwał zebrania wiejskiego oraz uchwał i zarządzeń organów gminy
c) współdziałanie z wójtem gminy w zakresie wykonywania zadań określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i przepisach szczególnych dotyczących między innymi podatków i opłat lokalnych, usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz przestrzeganie ładu i porządku publicznego na terenie sołectwa
d) uczestniczenie w naradach sołtysów zwoływanych przez wójta
e) występowanie do wójta z wnioskami dotyczącymi spraw społeczności sołeckiej
f) prowadzenie dokumentacji w przedmiocie działalności sołectwa
g) uczestniczenie w sesjach rady gminy bez prawa głosowania, z prawem zabierania głosu
3. Rada gminy może ustanowić zasady na jakich sołtysowi będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.
4. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 9.

1. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.
2. Rada sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy, składa się z 3 – 5 osób.
3. Do obowiązków i kompetencji rady sołeckiej należy:
a) współdziałanie z sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa
b) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców
4. Przewodniczącym rady sołeckiej jest sołtys, o ile zebranie wiejskie nie wybierze odrębnie przewodniczącego
5. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata od dnia wyboru i upływa z dniem wyboru organu wykonawczego na nową kadencję

 

IV. Podejmowanie uchwał oraz zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich

§ 10.

1. Zebranie wiejskie zwoływane jest z inicjatywy sołtysa, wójta, rady gminy lub na pisemny wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w głosowaniu, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.
2. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
3. O zebraniu wiejskim mieszkańcy sołectwa winni być powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawierać określenie daty, godziny i miejsca zebrania oraz określenie proponowanego porządku obrad.
4. Zawiadomienie o zebraniu podaje się do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.
5. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

§ 11.

1. W zebraniu wiejskim mogą brać udział radni rady gminy, wójt lub upoważnione przez niego osoby do referowania spraw i udzielania wyjaśnień. Ponadto w zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji, urzędów i organizacji, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.
2. Z każdego zebrania wiejskiego sporządza się protokół, który powinien zawierać:
a) datę, miejsce i godzinę zebrania, liczbę mieszkańców biorących w nim udział, stwierdzenie prawomocności oraz imię i nazwisko przewodniczącego, a także protokolanta
b) nazwiska osób zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich funkcji
c) przebieg obrad, zwięzłe streszczenie przemówień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych wniosków i podjętych uchwał
d) uchwały podjęte w trakcie zebrania
e) podpis przewodniczącego zebrania i protokolanta

 

V. Wybór sołtysa i rady sołeckiej

§ 12.

1. Wójt zarządza zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i członków rady sołeckiej oraz wyznacza przewodniczącego zebrania.
2. Zawiadomienie wójta o zwołaniu wyborczego zebrania wiejskiego podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.
3. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.
4. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym jest mniej niż 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory sołtysa i członków rady sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu, zwołanym po upływie 30 minut od pierwszego terminu zebrania.
5. Listę pomocniczą mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa wójt na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.
6. Uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego, po podpisaniu listy obecności, otrzymują karty do głosowania (dla wyboru sołtysa i wyboru rady sołeckiej) opatrzone pieczęcią Rady Gminy Pomiechówek.
7. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej. Protokół z przeprowadzonych wyborów podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.
8. Kandydaci na sołtysa mogą zgłaszać się sami lub być zgłaszani przez uczestników uprawnionych do głosowania (kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie) spośród mieszkańców sołectwa posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.
9. Głosowanie jest tajne. Komisja skrutacyjna wpisuje na karcie do głosowania nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów.
10. Karty do głosowania zniszczone, zawierające więcej niż jedno nazwisko kandydata bądź inne niż ustalono są nieważne.
11. Za wybranego uważa się kandydata, który otrzymał największą liczbę głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą największą liczbę głosów, komisja przeprowadza pomiędzy nimi ponowne głosowanie w omawianym trybie.

§ 13.

1. Komisja skrutacyjna przeprowadza wybory rady sołeckiej i przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów. Kandydaci mogą się zgłaszać sami lub być zgłaszani przez uprawnionych uczestników zebrania (kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie na członka rady sołeckiej) spośród mieszkańców sołectwa posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.
2. Karty do głosowania opatrzone pieczęcią Rady Gminy Pomiechówek zapewnia wójt.
3. Na karcie do głosowania komisja skrutacyjna wpisuje imię i nazwisko zgłoszonych kandydatów.
4. Wybór sołtysa polega na postawieniu znaku „X” przy jednym nazwisku.
5. Wybór członków rady sołeckiej polega na postawieniu znaku „X” w liczbie nie przekraczającej liczby mandatów do obsadzenia.
6. Karty do głosowania zniszczone, zawierające większą liczbę nazwisk niż liczba mandatów do obsadzenia bądź inne niż ustalono są nieważne
7. Członkami rady sołeckiej zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów ważnych. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwóch lub więcej kandydatów, komisja przeprowadza ponowne głosowanie dla tych kandydatów w omawianym trybie.

§ 14.

1. Protokół komisji skrutacyjnej powinien zawierać:
a) skład osobowy
b) datę przeprowadzonych wyborów
c) liczbę osób uczestniczących w wyborczym zebraniu wiejskim
d) dane personalne zgłoszonych kandydatów
e) liczbę oddanych głosów ważnych i nieważnych
f) liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów
g) stwierdzenie wyniku głosowania
2. Protokół głosowania podpisuje przewodniczący zebrania i członkowie komisji skrutacyjnej.

§ 15.

1. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków lub naruszają postanowienia statutu.
2. Mandat sołtysa lub członka rady sołeckiej wygasa w przypadku: a) śmierci b) zrzeczenia się pełnienia funkcji sołtysa lub członka rady sołeckiej c) odwołania przed upływem kadencji d) utraty prawa wybieralności (biernego prawa wyborczego)
3. Z wnioskiem o odwołanie sołtysa może wystąpić do zebrania wiejskiego, grupa co najmniej 10 mieszkańców sołectwa, którym przysługuje prawo wybierania do rady gminy lub wójt.
4. Uchwała w sprawie odwołania jest podejmowana w głosowaniu tajnym – po wysłuchaniu osoby, której dotyczy.
5. Wybory uzupełniające sołtysa przeprowadza się na zasadach określonych w niniejszym statucie.

 

VI. Mienie sołectwa

1. Sołectwo zarządza powierzonym mieniem komunalnym w zakresie zwykłego zarządu:
a) załatwia bieżące sprawy związane z eksploatacją mienia
b) utrzymuje mienie w stanie niepogorszonym

 

VII. Nadzór nad sołectwem

1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje rada gminy, dokonując co najmniej raz w kadencji oceny jego funkcjonowania.
2. Kontrolę nad bieżącą działalnością sołectwa na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności sprawuje wójt.
3. Organy nadzoru i kontroli mają prawo żądania niezbędnych informacji i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania sołectwa.

 

VIII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Statutu Gminy Pomiechówek oraz obowiązujące ustawy.
2. Zmian statutu dokonuje Rada Gminy Pomiechówek w drodze odrębnej uchwały.

Przewodniczący
Rady Gminy  
Andrzej Lenart

Terminarz

Category Image01 czerwiec 2024 - sobota
Odbiór odpadów segregowanych
Category Image01 czerwiec 2024 - sobota
Odbiór odpadów zmieszanych
Category Image14 czerwiec 2024 - piątek
Odbiór odpadów zmieszanych